Stichting B4
 
 
  Home

  Genealogie

    01. Inleiding

    02. De naam

    03. Adres Fontein

    04. Families-1 NL

    05. Families-2 NL

    06. Zoeken & vinden

    07. Fonteyn - USA

    08. Loowaard

    09. Woardsman

    10. Kunstenaars

    11. Fonteyn wijn

    12. Toemaí-Einstein

    13. DNA en genea

    14. Genea: zelf doen

    15. Fietsen

    16. Fotootjes

    17. Gezocht

    18. Fonteijn Leiden

    19. Fonteijn B'veld

  Gastenboek

  Nieuwsbrief

 

05. Fontein Fontijn Fonteyn in NL - 2

10. Font(e)ijne [uit: Zeeland NL - België. Ananias Jansz Fonteijne (rond 1592) te
     Zierikzee, van daaruit naar Elkerzee/ Looperskapelle en Dreischor. 
     Lopend onderzoek door o.a.:
     P. Fontijne uit Elsloo en 
Jannie Gommers
      Zie ook: http://tinyurl.com/FontnZeeland op www.zeeuwengezocht.nl
     (Aene: 1465; Jan Aenens(e)zn Fonteyne, geboren rond 1495,
     overleden te Zierikzee op 27 augustus 1534).

     Eind 1953 publiceerde het Rode Kruis de namen van 1796 slachtoffers van de
     watersnoodramp die Zeeland teisterde in 1952 in een boekje onder de titel
     Volledige lijst van slachtoffers van de watersnood 1953. Onder hen trof ik
     Leendert Cornelis Fonteine (Nieuwerkerk - 1929 nov. 29).
     In Bergen op Zoom, niet ver van Zeeland trof ik nog de familie La Fontijn:
     Egidius La Fontijn (gehuwd op 16 februari 1716, Bergen op Zoom, met
     Elisabeth Verbruggen, gedoopt op 1 augustus 1683, Bergen op Zoom)
     De Republiek der Nederlanden steunt andere Europese staten in hun oorlog met
     Frankrijk. Frankrijk trekt ten strijde en staat op 12 juli 1747 voor de poorten van
     Bergen op Zoom. De verdediging tegen de Franse troepen faalt, de stad wordt
     veroverd en voor een groot gedeelte vernield.
     Veel bewoners trekken weg. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat in de
     geschiedenis van Bergen op Zoom familienamen belangrijker zijn dan elders.
     Namen komen vaak tot 1750 voor of alleen daarna. De familienamen die zowel
     voor als na 1750 voorkomen zijn vaak door een beroep gebonden zoals bij de 
     potmakers, schippers en vissers het geval is. De namen Van Dort, De Haas,
     Touw, Lafontijn, Wakkee komen voor 1700 al voor, zij het in verschillende      
     schrijfwijzen (Slootmans, Bergen op Zoom, 66).
 
     De godsdienst speelt eenzelfde onderscheidende rol. De vissers met
     bovenstaande namen zijn protestant. (Korringa, 'Weervisserij', Zeeuws tijdschrift,
     105). Waarschijnlijk zijn hierdoor de “oude” beroepen van potmakers en
     schippers/vissers zo prominent aanwezig in de herinnering van de Bergenaren.
     [Bron: De ontwikkeling van de weervisserij in Bergen op Zoom van 1850 tot 1914
     Scriptie Maatschappijgeschiedenis, juni 2000 - Erasmusuniversiteit Rotterdam,
     Faculteit der historische en kunstwetenschappen door: C.H.M. in ’t Groen].
 
11. Rotterdamse Fontijnen: nog geen onderzoekers bekend. In de Digitale Stamboom van het Gemeentearchief Rotterdam http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl tref je wel zo'n 700 vermeldingen voor 1811! Mogelijk een tak van Font(e)ijnen uit Zeeland, no. 10).
In Mijdrecht/Utrecht trof ik Kors/Cors (Claesz) Fontijn/Fonteyn in 1757/1766: een telg 
uit de Rotterdamse familie of een andere (Hugenoten)familie?
12. Diverse Belgische onderzoeken, o.a. in Ieper (Bagin - Fonteyne/Y) en Didier
Vandefonteyne (Maarkedal Vlaanderen) uit Frankrijk.
Zie ook de Wie Heeft Wat Databank - Resultaten, te vinden op:
http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/online.htm

13. Fontaine (NL- Dld - Zwitserland - Frankrijk- België)
Er zou een zeer uitgebreid onderzoek zijn waaruit blijkt dat de Fontainen
(ook Fonteynen) uit GELDERN (rond het jaar 1800 bij Venlo) komen en
afstammen van een Pruisisch soldaat die uit Zwitserland komt.
Ik vernam dat de archieven over deze soldaat indertijd in kaart zijn
gebracht door een genealoog uit Muhlheim Ruhe, Duitsland, echter die
archieven te Potsdam zouden in 1945 bij een bombardement zijn vernietigd ...
De heer Ton Fontaine heeft onderzoek gedaan zijn de Rooms Katholieke
Fontain(e) familie en gaat inderdaad terug tot Zwitserland (Freiburg-Treyvaux).
Zijn aanname, op basis van correspondentie met lokale Pastoors en een
copie van een stamboomboekje Fontaine uit die streek, is dat zijn roots
zouden liggen in het Franse Savois, waar een plaats ligt die Fontaine heet
Ook zou een heer Sobrier uit Limburg een boek over deze Zwitserse
musketier Fontaine geschreven hebben ...

14. Alg(e)ra Fontein / Matak Fontein / Van Dalsen Fontein (Friesland):
De familie Fontein heeft lange tijd een voorname plaats in de Harlinger samenleving
ingenomen. Een genealogie van de familie is gepubliceerd in Nederland's Patriciaat.
Enige aanvullingen bij de reeds gepubliceerde gegevens treft u op de site
     
Oorspronkelijk waren deze Fonteinen genaamd Scheltens (Jurjen Scheltens
koopt in 1612 het huis aan de Voorstraat te Harlingen "alwaer de vergulden
fontijn uitsteeckt". De familienaam wordt vervolgens Scheltes Fontein en
uiteindelijk Fontein, ook Matak Fontein en ook Van Dalsen Fontein).
 
Destijds hadden nog vrij weinig mensen een familienaam en kreeg een kind de voornaam van de vader als tweede naam mee, het zogenoemde 'patroniem'. Jurjen Scheltes betekent dus letterlijk "Jurjen zoon van Schelte". Doordat Friesland toen nog dun bevolkt was, was die combinatie van namen wel voldoende.
Jurjen kocht dus het huis "alwaer de vergulden fontijn uitsteeckt". Bij deze "fontijn" moet je echter niet denken aan een of ander kunstzinnig ding in de tuin waar water uit omhoog spuit. Waar je in dit geval aan moet denken is de gebogen rug van een walvis met de in de vorm van een fontein gestileerde nevel van het uitademen boven het spuitgat. Als ik het me goed herinner moet deze gevelsteen nog steeds in een van de panden aan de Grote Voorstraat in Harlingen te vinden zijn. [Jan Leemburg, sept. 2004]
 
Net als bij onderzoek 8: een toponiem, deze familienaam
Zie o.a.:
      -Stam- en wapenboek van Aanzienlijke Nederlandschen Familiën door
       A.A. Vorsterman van Oyen en het Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1953
       (Fontein, J.G.A); en 
      - Nederlands Patriciaat:
           Jurjen Scheltes (Fontein), geb. Harlingen omstr. 1580, lakenkoper, burgemeester, gemeensman en rentmeester van 
           Harlingen, armvoogd, administrateur der armen van het grootveerschippersgilde ald., koopt 19 mei 1612 het huis 
           aan de Voorstraat te Harlingen "alwaer de vergulden fontijn uitsteeckt", 
           t (ald. na 2 jan.) 1641, tr. (ondertr. Harlingen 24 febr.) 1605 Marijtje Willems, t (ald. na 14 april) 1635, 
           dr. van Willem Ghijses en Elisabeth Claeses. 
           Uit dit huwelijk o.a.:
           1. Schelte
          
2. Claes
          
3. Gijsbert. 

           Meer: zie 
           NEDERLAND’S PATRICIAAT
           GENEALOGIEEN VAN BEKENDE GESLACHTEN
           64e JAARGANG 1978/1979
           UITGAVE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE (CBG)
      -Schutte, Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan, p. 98/99
      -Rijksarchief Friesland: Familiearchief Fontein

15. Fontein Verschuir:
      -Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond,
       Van De Nijenburg, De Dieu, Fontein Verschuir, Van Der Feen de Lille
       door: J.H. Rombach.
       Vindplaats: Bibliotheek (Genealogie) van het
       Westlands Museum, Middel Broekweg 154, 2675 KL  Honselersdijk.
 
       Weet je van nog meer onderzoeken? Mail svp naar peter@fontijn.org